Skip to content
Med smarta sensorer och IoT-lösningar tar sig Aareon an framtiden

Press release -

Med smarta sensorer och IoT-lösningar tar sig Aareon an framtiden

Digitaliseringen av samhället ställer gamla sanningar på sin spets samtidigt som nya möjligheter skapas för effektiv fastighetsförvaltning, där kunden – hyresgästen – får en allt mer central roll. Innovativ teknik och trender påverkar vår vardag, vår arbetsmiljö och hur vi kommunicerar. Men också hur vi kommer att leva i framtiden. Fastigheter, städer och samhällen kopplas allt mer samman med Internet of Things (IoT).

Med sin stabila efterfrågan har fastighetsbranschens digitala utveckling inte haft samma framfart som många andra branscher. Men när den smarta byggnaden nu gör entré går utvecklingen i en rasande fart och digitaliseringens alla möjligheter står plötsligt i fokus.

– Det vi ser nu är bara början på en spännande resa som till stora delar redan håller på att rita om hela branschen, säger Niklas Thulin, Head of Digital på Aareon.

Aareon är ledande i Europa inom utveckling av digitala tjänster och lösningar för fastighetsbranschen. Som en del av sin strategi satsar de på Aareon Smart World, ett digitalt ekosystem som hjälper fastighetsföretag att effektivisera sina verksamheter.

– Ny teknik som artificiell intelligens och uppkoppling till smarta sensorer hjälper fastighetsföretag att automatisera och skapa mervärde för hyresgästerna samtidigt som man kapar onödiga kostnader. I vår digitala portfolio har vi vår virtuella assistent Neela som kan ta över arbetsuppgifter för våra kunders kundtjänst. Eller Predima, en IoT-lösning för fastighetsbranschen, som samlar information från olika system och sensorer för att kunna förutspå problem och hjälpa fastighetsföretag att fatta rätt beslut.

Kärnan i Aareon Smart World är fastighetssystemen, som tolkar och behandlar data.

– Att det finns oändliga mängder information tillgängliga i det uppkopplade samhället, känner nog de flesta till. Men det räcker inte att bara ha informationen. Man måste också veta vad man ska göra med den, understryker Leo Palmberg, Head of ERP, på Aareon.

– Med vårt fastighetssystem Incit Xpand får man ett enda verktyg för teknisk och ekonomisk förvaltning som både förenklar vardagen och ger mer tid över till kärnverksamheten.

– Många av dagens sysslor automatiseras och det manuella arbetet försvinner. Men den personliga servicen kommer inte försvinna – tvärtom. Med automatiserade processer kan den personliga servicen få ta den plats den förtjänar.

Digitalisering innebär till stor del att möta sina kunder, hyresgästerna, på ett nytt sätt.

– Telefonköer och blanketter tillhör gårdagen. Med självbetjäning kan hyresgästerna själva utföra sina ärenden på tider som passar dem. Allt från att skriva under hyresavtal till att rapportera fel eller framföra önskemål.

– Kanske man som fastighetsägare vill installera smarta lås eller erbjuda tilläggstjänster som hemförsäkring, flytthjälp eller veckostäd, förklarar Niklas Thulin.

Att den digitala utvecklingen inom fastighetsbranschen kommer att accelerera framöver är ingen djärv gissning, menar både Niklas Thulin och Leo Palmberg.

– Aareon är med och driver utvecklingen. Vi har idéerna, kunnandet och i Aareon Smart World har vi de tekniska lösningarna. Aareon som koncern har också möjlighet att investera i nya tjänster och system som underlättar fastighetsförvaltning och skapar bättre lönsamhet för våra kunder.

– Våra kunder kan välja bland allt vi har i vår portfolio – det ger dem möjlighet att påbörja sin digitala resa, och att ta den helt i sin egen takt.

_____________________________________________________________________________________

With smart sensors and IoT solutions, Aareon takes on the future

The digitalization of society puts old truths at the forefront while creating new opportunities for efficient property management, where the customer - the tenant - plays an increasingly central role. Innovative technology and trends affect our everyday lives, our work environment, and how we communicate. But also how we will live in the future. Real estate, cities, and communities are increasingly connected to the Internet of Things (IoT).

With its stable demand, the digital development of the real estate industry has not had the same progress as many other industries. But when the smart building now makes its entrance, development is going at a rapid pace and all the possibilities of digitalization are suddenly in focus.

- What we see now is just the beginning of an exciting journey that to a large extent is already redrawing the entire industry, says Niklas Thulin, Head of Digital at Aareon.

Aareon is a leader in Europe in the development of digital services and solutions for the real estate industry. As part of their strategy, they are investing in Aareon Smart World, a digital ecosystem that helps real estate companies streamline their operations.

- New technology such as artificial intelligence and connection to smart sensors helps real estate companies to automate and create added value for tenants while cutting unnecessary costs. In our digital portfolio, we have our virtual assistant Neela who can take over tasks for our customers' customer service. Or Predima, an IoT solution for the real estate industry, which gathers information from various systems and sensors to be able to predict problems and help real estate companies make the right decisions.

The core of Aareon Smart World is the real estate systems, which interpret and process data.

- Most people probably know that there are infinite amounts of information available in the interconnected society. But just having the information is not enough. You also have to know what to do with it, Leo Palmberg, Head of ERP at Aareon, emphasizes.

- With our property system Incit Xpand, you get a single tool for technical and financial management that both simplifies everyday life and gives more time to the core business.

- Many of today's chores are automated and the manual work disappears. But the personal service will not disappear - on the contrary. With automated processes, personal service can take the place it deserves.

Digitization largely means meeting your customers, the tenants, in a new way.

- Telephone queues and forms are things of the past. With self-service, the tenants can carry out their errands themselves, whenever it suits them. Everything from signing leases to reporting errors or making requests.

- Maybe you as a property owner want to install smart locks or offer additional services such as home insurance, moving assistance, or weekly cleaning, Niklas Thulin explains.

That the digital development in the real estate industry will accelerate in the future is not a bold guess, say both Niklas Thulin and Leo Palmberg.

- Aareon is involved in driving development. We have the ideas, the know-how and in Aareon Smart World we have the technical solutions. Aareon as a group also has the opportunity to invest in new services and systems that facilitate property management and create better profitability for our customers.

- Our customers can choose from everything we have in our portfolio - it gives them the opportunity to begin their digital journey, and to take it completely at their own pace.

Related links

Subjects

Categories

Regions


Aareon Sverige AB ingår i Aareonkoncernen som är marknadsledaren i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare. Vi hjälper fastighetsorganisationer att öka kundfokus och lönsamhet. Det gör vi med stöd av Aareon Incit Xpand - marknadens vassaste och mest effektiva fastighets- och ekonomisystem. Vi ger även ut en bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta.Med mer än 3000 kunder i 8 länder är Aareon Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige