Skip to content
Christofer Andersson har jobbat med ekonomi i fastighetsbranschen sedan 2009. Nu ser Christofer en tydlig vändpunkt med utvecklande möjligheter för hur fastighetsbranschen kommer att kunna hantera betalflöden.
Christofer Andersson har jobbat med ekonomi i fastighetsbranschen sedan 2009. Nu ser Christofer en tydlig vändpunkt med utvecklande möjligheter för hur fastighetsbranschen kommer att kunna hantera betalflöden.

Press release -

Framtidsspaning: Utvecklingen av betalflöden för fastighetsbranschen

Nya gemensamma standarder och plattformar för betalflöden möjliggör för enklare betalningsalternativ samt innovativa tjänster och nya leverantörer. I fokus står kunden – hyresgästen – och användarupplevelsen.

- Så länge jag har varit verksam har bankgirobetalningar och autogiro varit dominerande betalsätt i Sverige, det har varit normen för oss i fastighetsbranschen. Nu märker vi att det händer mycket hos de nordiska bankerna och bland nya start-ups inom betalningslösningar. Vi ser att etablerade standarder och regelverk håller på att förändras – till förmån för nya, enklare betalningsalternativ, säger Christofer Andersson, Customer Engagement Consultant på Aareon Nordic.

Christofer Andersson har jobbat med ekonomi i fastighetsbranschen sedan 2009, ofta med process- och systemfrågor i fokus. Nu ser Christofer en tydlig vändpunkt med utvecklande möjligheter för hur fastighetsbranschen kommer att kunna hantera betalflöden.

BANKER I NORDEN ENAS KRING ETT GEMENSAMT INITIATIV - P27

Den utveckling som nu sker i Norden drivs på av Europeiska standarder för gemensamma betalningslösningar, såsom ISO 20022 och Single Euro Payment Area (SEPA). Samtidigt enas banker i Norden kring ett gemensamt initiativ, Nordic Payment Platform (P27).

- Med P27 kommer alla företag i Norden att använda sig av gemensamma filformat inom några år. Initiativet är fortfarande i ett informationsstadie från bankernas sida men de kommande åren kommer vi att se både stora förändringar och möjligheter för våra kunder. I det ser vi också att en del av de format som används idag kommer att försvinna, både för ingående och utgående betalningar. Men det ligger fortfarande några år fram i tiden, säger Christofer Andersson.

"ARTIFICIELL INTELLIGENS KOMMER KUNNA AUTOMATISERA HUR VI JOBBAR"

Christofer Andersson spår att vi i framtiden kommer att förlita oss allt mer på t.ex. artificiell intelligens även för betalflöden och att vi med det kommer se en minskning av manuella arbetsuppgifter till förmån för automatisering.
- Artificiell intelligens kommer kunna automatisera hur vi jobbar och skulle t.ex. kunna ersätta attestanter i ett attestflöde genom att se på mönstret för in- och utbetalningar. Stora fastighetsbolag gör detta idag – automatiska avstämningar, valutabetalningar osv. Små och mellanstora fastighetsbolag har tidigare haft svårt att göra det men nu ändras förutsättningar för just dessa, säger Christofer Andersson.

INNOVATIONER INOM BETALFLÖDEN ÖPPNAR UPP FÖR NYA MÖJLIGHETER

Med de nya regelverk och standarder som nu införs kommer fastighetsbranschen enklare kunna tillgodogöra sig ny teknik. I den utvecklingen står hyresgästens behov och förväntningar i centrum.

- Idag finns förväntningar hos hyresgäster att kunna använda de betalsätt de är vana vid. Där ser vi att Swish, Kivra och Klarna m.fl. seglat upp som populära betalsätt. För fastighetsbolagen finns det en naturlig önskan att kunna erbjuda sina kunder detta. Här är konkurrensen hög och nya lösningar utvecklas hela tiden för att erbjuda enkla, snabba och säkra tjänster inom just betalningslösningar och vi kan förvänta oss fler värdeskapande lösningar för just fastighetsbranschen, säger Christofer Andersson.

Trend forecast: The development of payment flows for the real estate industry

New common standards and platforms for payment flows enable simpler payment options as well as innovative services and new suppliers. The focus is on the customer - the tenant - and the user experience.

- As long as I have been active, bank giro payments and direct debit have been the dominant payment method in Sweden. It has been the norm for us in the real estate industry. Now we notice that a lot is happening for the Nordic banks and among new start-ups in payment solutions. We see that established standards and regulations are changing - in favor of new, simpler payment alternatives, says Christofer Andersson, Customer Engagement Consultant at Aareon Nordic.

Christofer Andersson has worked with finance in the real estate industry since 2009, often with process and system issues in focus. Christofer now sees a clear turning point with developing opportunities for how the real estate industry will be able to handle payment flows.

BANKS IN THE NORDIC REGION IN A JOINT INITIATIVE - P27

The development that is now taking place in the Nordic region is driven by European standards for joint payment solutions, such as ISO 20022 and the Single Euro Payment Area (SEPA). At the same time, banks in the Nordic region agree on a joint initiative, the Nordic Payment Platform (P27).

- With P27, all companies in the Nordic region will use common file formats within a few years. The initiative is still in an information stage on the part of the banks, but in the coming years, we will see both major changes and opportunities for our customers. In it, we also see that some of the formats used today will disappear, both for incoming and outgoing payments. But it is still a few years ahead, says Christofer Andersson.

"ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL BE ABLE TO AUTOMATE HOW WE WORK"

Christofer Andersson predicts that in the future we will increasingly rely on e.g. artificial intelligence also for payment flows and that we will see a reduction in manual tasks in favor of automation.

- Artificial intelligence will be able to automate how we work and would e.g. be able to replace certifiers in a certificate flow by looking at the pattern of deposits and withdrawals. Large real estate companies do this today - automatic reconciliations, currency payments, etc. Small and medium-sized real estate companies have previously had difficulty doing so, but now the conditions for them are changing, says Christofer Andersson.

INNOVATIONS IN PAYMENT FLOWS OPENS UP FOR NEW OPPORTUNITIES

With the new regulations and standards that are now being introduced, the real estate industry will be able to easily assimilate new technology. In that development, the tenant's needs and expectations are at the center.

- Tenants today have other expectations, like being able to use payment methods they are used to. Here we see that options like Swish, Kivra, and Klarna have become popular payment methods. For real estate companies, there is a natural desire to want to be able to offer their customers this. In this field the competition is fierce and new solutions are constantly being developed to offer simple, fast, and secure services in just payment solutions and we can expect more value-creating solutions for the real estate industry, in particular, says Christofer Andersson.

Go to English

Related links

Subjects

Categories

Regions


Aareon Sverige AB ingår i Aareonkoncernen som är marknadsledaren i Europa av heltäckande affärssystem för fastighetsägare. Vi hjälper fastighetsorganisationer att öka kundfokus och lönsamhet. Det gör vi med stöd av Aareon Incit Xpand - marknadens vassaste och mest effektiva fastighets- och ekonomisystem. Vi ger även ut en bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. Med mer än 3000 kunder i 8 länder är Aareon Europas ledande samarbetspartner för digitala lösningar inom fastighetsbranschen.

Press contacts

Regina Hammarlund

Regina Hammarlund

Press contact CMO Marknad + 46 70-322 52 00

Marknadsledande inom fastighets- och ekonomisystem

Aareon är den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsbranschen och dess partners. Företaget digitaliserar fastighetsförvaltningen genom att erbjuda användarorienterade programvarulösningar som förenklar och automatiserar processer, stöder hållbar och energieffektiv drift och kopplar samman alla deltagare i processerna. Aareons forskning och utveckling bygger på ett samarbete där teknikledarens kunskap och expertis möter kundernas behov och krav. Detta resulterar i lösningar som bidrar till att förenkla människors liv och arbete och som gör det möjligt för företag att förverkliga nya möjligheter till värdeskapande.

Mer än 7 000 kunder över hela Europa förvaltar cirka 12 miljoner enheter. Aareon-koncernen har kontor i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Norge samt Sverige och sysselsätter mer än 2 000 personer. År 2021 omsatte Aareon 269 miljoner euro och genererade ett justerat EBITDA på 67 miljoner euro.

Aareon Nordic
Flöjelbergsgatan 10
43137 Mölndal
Sverige